Updated at: 06-02-2022 - By: Chăm Học Bài

Qua bài này chúng ta sẽ biết khái niệm về một số vật liệu polime: chất dẻo, cao su, tơ, vật liệu compozit và keo dán

Biết thành phần, tính chất và ứng dụng của chúng.

I- Chất dẻo và vật liệu compozit

1, Khái niệm

  • Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo
  • Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.

2, Một số polime dùng làm chất dẻo

a, Polietilen (PE): (-CH2-CH2-)n ⇒ Được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu điện, bình chứa

b, Poli(vinyl clorua) (PVC): (-CH2-CH-Cl-)n ⇒ Dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,..

c, Poli(metyl metacrylat): (-CH3-CCH3COOCH3-)n ⇒ Dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas

d, Poli(phenol-formandehit) (PPF): có 3 dạng là nhựa novolac, nhựa rezol và nhựa rezit

II- Cao su

1, Khái niệm

Cao su là loại vật liệu polime có tính đàn hồi

2, Phân loại

a, Cao su thiên nhiên: (-CH2-CCH3=CH-CH2-)n – isopren

b, Cao su tổng hợp

+ Cao su buna: nCH2=CH-CH=CH2 –to, P→ (-CH2-CH=CH-CH2-)n

butadien cao su buna

+ Cao su buna-S: CH2=CH-CH=CH2 + C6H5-CH=CH2

+ Cao su buna-N: CH2=CH-CH=CH2 + CN-CH=CH2

III- Tơ

1, Khái niệm

Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định.

2, Phân loại

a, Tơ thiên nhiên: tơ tằm, bông, len

b, Tơ hóa học:

+ Tơ tổng hợp như các tơ poliamit( nilon, capron), tơ vinylic thế( vinilon nitron)

+ Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo như tơ visco, tơ xenlulozo axetat,…

3, Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

a, Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ polyamit

nH2N-⌊CH26-NH2 + nHOOC-⌊CH2⌋-COOH –to→ (-NH-⌊CH26-NHCO-⌊CH24-CO-)n + 2nH2O

hexametylendiamin axit adipic nilon-6,6

  • Dùng để dệt vải may mặc, vải lót săm lốp xe, dệt bít tất, dây dù, đan lưới

b. Tơ nitron ( hay olon) thuộc loại tơ vinylic

nCH2=CH-CN — ROOR’, to → (-CH2-CH-CN-)n

acrilonitrin poliacrilonitrin

  • Dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét.

IV- Keo dán

1, Khái niệm

Keo dán là loại vật liệu có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu rắn giống hoặc khác nhau mà không làm biến đổi bản chất của các vật liệu được kết dính

2, Các loại keo dán

a, Keo vô cơ

b, Keo hữu cơ

+ Keo thiên nhiên: hồ dán( hồ tinh bột), nhựa cây,…

+ Keo tổng hợp

  • Keo dán gỗ ure fomandehit

nNH2-CO-NH2 + nCH2=O → (-NH-CO-NH-CH2-)n + nH2O

Xem thêm:

Bài toán trọng điểm về Polime hay có trong đề thi