Updated at: 24-03-2022 - By: Chăm Học Bài

Đề bài

Từ đồ thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra các khoảng tăng, giảm của hàm số \(y = \cos x\) trên đoạn \(\displaystyle \left[ {{{ – \pi } \over 2};\,{{3\pi } \over 2}} \right]\) và các hàm số \(\displaystyle y = \left| x \right|\) trên khoảng \(\displaystyle \left( { – \infty ; + \infty } \right)\).

Video hướng dẫn giải

YouTube video

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Trên khoảng K: đồ thị hàm số đi lên (từ trái sang phải) thì hàm số đồng biến trên K.- Trên khoảng K: đồ thị hàm số đi xuống (từ trái sang phải) thì hàm số nghịch biến trên K.

Lời giải chi tiết

– Hàm số \(y = \cos x\) trên đoạn \(\displaystyle \left[ {{{ – \pi } \over 2};\,{{3\pi } \over 2}} \right]\)

Các khoảng tăng: \(\displaystyle \left( {{{ – \pi } \over 2};\,0} \right);\,\left( {\pi ;\,{{3\pi } \over 2}} \right)\)

Các khoảng giảm: \(\displaystyle \left( {0;\pi } \right)\)

– Hàm số \(\displaystyle y = \left| x \right|\) trên khoảng \(\displaystyle \left( { – \infty ; + \infty } \right)\)

Khoảng tăng: \(\displaystyle \left( {0, + \infty } \right)\)

Khoảng giảm \(\displaystyle \left( { – \infty ,0} \right)\)

Bài viết cập nhật mới nhất tính đến 04/2024.