Updated at: 06-02-2022 - By: Chăm Học Bài

Mối quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa

– Phương trình của vật dao động điều hoà: x = A.cos(ωt + φ)
– Mối quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa

vòng tròn lượng giác

*Kết luận: Một dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một vật chuyển động tròn đều lên trục đi qua tâm nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

– Lưu ý: Công thức tính góc quét α: α = ω.Δt

5 Dạng bài toán thường gặp áp dụng vòng trong lượng giác

Dạng 1: Tính thời gian ngắn nhất khi vật đi từ x1 → x2 (Thời gian ngắn nhất vật đi từ A → B)

Dạng 2: Tìm thời điểm vật qua vị trí x0 nào đó?

Cho phương trình dao động của vật : x = A.cos(ωt + φ)