Updated at: 06-05-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

LUYỆN TẬP

Câu hỏi (trang 107 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp, hài thanh của hai câu thơ 7 tiếng trong thể song thất lục bát với thể thất ngôn Đường luật trong các ví dụ:

Đặc điểm

Thể song thất lục bát (VD1)

Thể thất ngôn Đường luật (VD2)

Gieo vần

Vần chân và vần lưng: nguyệt – mịt, mây – tayVần chân, độc vận: a (xa, hoa, nhà)

Ngắt nhịp

3/44/3

Hài thanh

T B B B B T T

T B B B T T B

T T B B T T B

B B T T T B B

T B B T B B T

B T B B T T B

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 02/2023!