Updated at: 06-02-2022 - By: Chăm Học Bài

Phản ứng trao đổi ion

1, Điều kiện

Để xảy ra phản ứng trao đổi ion phải có 1 trong 3 yêu cầu sau:

+) Tạo kết tuả

+) Có khí bay ra( CO2/SO2/H2S/NH3,…)

+) Tạo ra chất điện li yếu( H2O/ axit yếu)

2, Phương trình ion rút gọn:

Phương trình ion rút gọn là một phần quan trọng trong hóa học vì nó chỉ đại diện cho các phần tử bị thay đổi trong phản ứng hóa học. Chúng được sử dụng nhiều nhất trong phản ứng oxi hóa – khử, phản ứng trao đổi và phản ứng trung hòa axit – bazơ.

Có 3 bước cơ bản để viết phương trình ion rút gọn

  • B1: Viết và cân bằng phương trình phân tử
  • B2: Chuyển phương trình ion: – chất tan/ chất điện li mạnh → Ion

– chất kết tủa/ chất điện li yếu → phân tử

  • B3: Triệt tiêu ion 2 vế và hệ số cân bằng → Ion rút gọn

Bài tập vận dụng

Bài 1: Cho các phản ứng hóa học sau:
(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 →(3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 →(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 →
Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:
A. (1), (2), (3), (6). B. (1), (3), (5), (6). C. (2), (3), (4), (6). D. (3), (4), (5), (6).

Bài 2: Cho các cặp chất sau đây:
(I) Na2CO3 + BaCl2 ; (II) (NH4)2CO3 + Ba(NO3)2 ;
(III) Ba(HCO3)2 + K2CO3; (IV) BaCl2 + MgCO3;
(V) K2CO3 + (CH3COO)2Ba; (VI) BaCl2 + NaHCO3.
Những cặp chất khi phản ứng có cùng phương trình ion thu gọn là
A. (I), (II), (III), (V). B. (I), (II), (V), (VI) C. (I), (II), (III), (VI). D. (I), (II), (III), (IV)

Bài 3: Trong các phản ứng sau:
(1) NaOH + HNO3 → (2) NaOH + H2SO4 → (3) NaOH + NaHCO3 →
(4) Mg(OH)2 + HNO3 → (5) Fe(OH)2 + HCl → (6) Ba(OH)2 + HNO3 →
Số phản ứng có phương trình ion thu gọn: H+ + OH‒ → H2O là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Bài 4: Cho các phản ứng sau:
(a) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S
(b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S
(c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl
(d) KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S
(e) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2SSố phản ứng có phương trình ion rút gọn S2‒ + 2H+ → H2S là
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Xem thêm:

Phương pháp tăng giảm khối lượng – Dạng bài tập thường gặp trong đề thi

Phương pháp bảo toàn electron – Dạng bài tập thường gặp trong đề thi