Updated at: 06-02-2022 - By: Chăm Học Bài

Bài toán đốt cháy 1 este

Các phương pháp cần nắm vững :

  • Phương pháp bảo toàn nguyên tố
  • Phương pháp bảo toàn khối lượng
  • Phương pháp trung bình

Este no, đơn chức, mạch hở

đốt cháy este

VD: Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở (X) thấy thể tích O2 cần đốt gấp 1,25 lần thể tích CO2 tạo ra. Số lượng công thức cấu tạo của X là:

đốt cháy este đơn chức

Este không no, đơn chức, mạch hở có 1 liên kết C=C

phản ứng đốt cháy este

phản ứng cháy của este

Este không no, đơn chức, có k liên kết C=C trong phân tử:

CTTQ: CnH2n-2kO2

. Este bất kì:

Phản ứng cháy: CxHyOz + O2 —-> xCO2 + y/2H2O

– Áp dụng các định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn nguyên tố… để giải bài toán.

Bài toán đốt cháy hỗn hợp este

1. Bài toán đốt cháy 2 este đồng phân:

– các este đồng phân => có cùng công thức phân tử cùng khối lượng phân tử.

VD: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm 2 este cùng dãy đồng đẳng rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong xuất hiện 70 gam kết tủa và m bình tăng mg. m=?

Vì Ca(OH)₂ dư nên nCO₂=nCaCO₃↓=0,7 mol

C tb của hỗn hợp ===2,8 => phải có C₂H₄O₂

suy ra X gồm 2 este no đơn chức mạch hở -> nCO2 = nH2O

Vậy m bình tăng= m= mCO2+ mH2O= 0,7.( 44+18)=43,4g

2. Bài toán đốt cháy 2 este tạo thành từ cùng 1 axit, 2 ancol đồng đẳng hoặc cùng 1 ancol, 2 axit đồng đẳng:

– Các este này sẽ có cùng dạng công thức tổng quát => Đặt công thức phân tử trung bình để viết phương trình phản ứng, đưa về bài toán 1 este.

– số liên kết pi trong phân tử: k =( 2nC – nH +2)/2

3. Bài toán đốt cháy hỗn hợp nhiều este có cùng công thức tổng quát:

– Đặt công thức phân tử trung bình

– Áp dụng các định luật bảo toàn để giải bài toán.

Một số bài tập áp dụng:

1, Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 este, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng P2O5 dư, khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam, sau đó cho qua tiếp dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại nào ?

2, Đốt cháy hoàn toàn 13 gam este đơn chức X. Sản phẩm thu được gồm 30,8 gam CO2 và 12,6 gam nước. CTPT của X là

3,Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích khí O2 cần cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tên gọi của este đem đốt là?

4,Cho hỗn hơp Z gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau. Cho m gam hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,5M thu được muối của 1 axit hữu cơ và hỗn hợp 2 ancol. Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y cần 5,6 (L) khí Oxi, thu được 4,48l (L)khí CO2. thể tích các khí đều đo ở đktc. Xác định CTCT của 2 este.

5,Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dd NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là?

6,Đốt cháy hoàn toàn 1,48g một hợp chất hữu cơ X thu được 2,64g khí cacbonic và 1,08 g nước. Biết X là este hữu cơ đơn chức. Este X tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối có khối lượng phân tử bằng 34/37 khối lượng phân tử của este. Xác định CTCT của X.

7, Đốt cháy a gam một este X cần 11,76 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được hỗn hợp CO2 và hơi nước. Dẫn hỗn hợp này vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 26,04 gam và thấy xuất hiện 42 gam kết tủa trắng. Biết este này do một axit đơn chức và ancol đơn chức tạo nên.Công thức phân tử của X là ?

8, Đốt cháy x gam C2H5OH thu được 0,2 mol CO2 . Đốt y gam CH3COOH thu được 0,2 mol CO2. Cho x gam C2H5OH tác dụng với y gam CH3COOH có xúc tác là H2SO4 đặc (giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%) thu được z gam este. Hỏi z bằng bao nhiêu?