Updated at: 06-02-2022 - By: Chăm Học Bài

Giao thoa ánh sáng là một dạng bài hay gặp trong kì thi THPT. Hi vọng rằng các bài tập giao thoa ánh sáng có lời giải sẽ giúp các bạn vững vàng hơn trước các đề thi THPT môn Lý

Bài 1:

Trong thí nghiệm I âng. khoảng cách giữa hai khe là a= 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D =2m. Vân sáng thứ 3 cách vân sáng trung tâm 1,8 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là bao nhiêu?

Giải:

Bài tập giao thoa ánh sáng có lời giải

Bài 2:

Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a= 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 10 là bao nhiêu?

Giải:

Khoảng vân: = 0,5 mm

Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 10 là d=9i= 4,5 mm

Bài 3:

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 1 mm, từ 2 khe đến màn ảnh là D = 1 m. Dùng ánh sáng đỏ có bước sóng = 0,75 μm, khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ mười ở cùng phía so với vân trung tâm là:

Giải:

Khoảng vân =0,75 mm. Khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ mười cùng phía so với vân trung tâm là d=6i =4,5 mm

Bài 4:

Ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm I âng là 0,5 μm. Khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 1 m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2 mm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân tối bậc 5 ở hai bên so với vân trung tâm là bao nhiêu?

Giải:

Khoảng vân Bài tập giao thoa ánh sáng có lời giải= 0,25 mm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân tối bậc 5 ở hai bên so với vân trung tâm là d=7,5i =1,875 mm

Bài 5:

Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe I âng là 1 mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

Giải:

Khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm

=> d = 6i = 2,4 <=> i=0,4 mm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,4 mm.

Bài 6:

Trong thí nghiệm I âng, khoảng cách giữa hai khe là a = 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn à D = 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,5 μm. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là bao nhiêu?

Giải:

Khoảng vân Bài tập sóng dừng có lời giải= 2mm. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp à d = 4i = 8 mm

Bài 7:

Trong thí nghiệm I âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm. Mặt phẳng chưa hai khe cách màn quan sát 1,5 mm. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng bao nhiêu

Giải:

Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm => i= 3,6/4=0,9 mm

Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng Bài tập giao thoa ánh sáng có lời giải=0,6 μm

Bài 8:

Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là?

Giải:

Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm.

=> i = 3,6/8 =0,45 mm.

Vậy bước sóng dùng trong thí nghiệm là Bài tập giao thoa ánh sáng có lời giải=0,6 μm

Bài 9:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.10^8 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là:

Giải:

Bài 10:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe I-âng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0,5 μm, biết S1S2 = a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1m. Tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng x = 3,5 mm, có vân sáng hay vân tối, bậc mấy ?

Giải:

Khoảng vân Bài tập sóng dừng có lời giải=1 mm. Ta có x =3,5 => x =3,5i => Tại điểm M là vân tối bậc 4.

Bài 11:

Giao thoa ánh sáng đơn sắc của I-âng có λ = 0,5 μm; a = 0,5 mm; D = 2 m. Tại M cách vân trung tâm 7 mm và tại điểm N cách vân trung tâm 10 mm thì:

Giải:

Bài 12:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe I-âng. Cho biết S1S2 = a = 1 mm. Khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn (E) là 2 m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là λ = 0,5 μm. Để M trên màn (E) là một vân sáng thì xM có thể nhận giá trị nào?

Giải:

Khoảng vân i= 1mm

Để M trên màn là một vân sáng => xM=ki với k là số nguyên

Bài 13:

Bề rộng vùng giao thoa (đối xứng) quan sát được trên màn là MN = 30 mm, khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp bằng 2 mm. Trên MN quan sát thấy bao nhiêu vân sáng và bao nhiêu vân tối

Giải:

Bài tập giao thoa ánh sáng có lời giải

Bài 14:

Thí nghiệm giao thoa I-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là

Giải:

Bài tập sóng dừng có lời giải

Bài 15:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ. Màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe có thể thay đổi(nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân tối thứ 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng Δa thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2Δa thì tại M là:

Giải:

Bài tập giao thoa ánh sáng có lời giải

 

Trên đây là một số bài tập giao thoa ánh sáng có lời giải. Chúc các bạn học tốt!