Updated at: 06-02-2022 - By: Chăm Học Bài

Các phương pháp tổng hợp dao động điều hòa có cùng phương, cùng tần số: Sử dụng giản đồ Fre-nen, sử dụng công thức và sử dụng bấm máy tính.

Độ lệch pha của hai dao động

tổng hợp dao đông điều hòa

Tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số

Bài toán: Giả sử một vật thực hiện đồng thời 2 dao động x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2). Xác định phương trình dao động tổng hợp của chúng.

tổng hợp dao đông điều hòa

tổng hợp dao động cùng phương cùng tần số

Tổng hợp nhiều dao động

Đề bài: Một vật thực hiện đồng thời n dao động thành phần với:

x1 = A1cos(ωt + φ1)
x2 = A2cos(ωt + φ2)

…………………………
xn = Ancos(ωt + φn)
Tìm dao động tổng hợp
Phương trình dao động tổng hợp có dạng: x = Acos(ωt + φ)

Tổng hợp nhiều dao động

Tìm phương trình dao động thành phần

Bài toán: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa x1, x2. Ta biết x1 = A1cos(ωt + φ1) và dao độngtổng hợp của chúng là: x = Acos(ωt + φ). Tìm dao động x2.

Bài làm: Phương trình dao động thành phần x2 có dạng: x2 = A2cos(ωt + φ2)

Bài tập tổng hợp giao động có lời giải chi tiết

Xem thêm:

Đáp án báo cáo thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn