Updated at: 06-02-2022 - By: Chăm Học Bài

Bài tập về danh từ số ít và danh từ số nhiều sẽ trở thành trở ngại rất lớn cho các thí sinh khi ôn luyện cũng như làm bài thi nếu không thuần thục. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn một số câu bài tập trắc nghiệm và lời giải chi tiết để các bạn có thể ôn tập và ghi nhớ các kiến thức về danh từ số ít và danh từ số nhiều.

20 Câu bài tập danh từ số và ít số nhiều

Một vài câu sau sai vì có chứa dạng số nhiều của danh từ không đếm được. Chọn C nếu câu đúng và I nếu câu sai.

 1. I like reading science fiction stories.

A. C

B. I

 1. The room was full of antique furnitures.

A. C

B. I

 1. A tall woman with red hairs opened the door.

A. C

B. I

 1. I keep my jewelleries in a safe

A. C

B. I

 1. He sat down and took off his shoes.

A. C

B. I

 1. We need to buy some meat and some vegetables.

A. C

B. I

 1. You shouldn’t drop litters.

A. C

B. I

 1. We have a big problem with pollutions in this country.

A. C

B. I

 1. My friend gets terrible headaches.

A. C

B. I

 1. He has made good progresses at school this term.

A. C

B. I

 1. Do you know the Smiths who live in the corner of the street?

A. C

B. I

 1. I hate Februarys.

A. C

B. I

 1. It’s important to brush your teeth twice a day.

A. C

B. I

 1. We have a lot of factories in our neighborhood.

A. C

B. I

 1. There are a lot of interesting persons in my party.

A. C

B. I

 1. They’ve put some lovely benches in the city park.

A. C

B. I

 1. We usually buy 3 loaves of bread at the weekend.

A. C

B. I

 1. You’re really afraid of mice, aren’t you ?

A. C

B. I

 1. We saw a flock of sheep grazing in the fields.

A. C

B. I

 1. Some type of bacteriums cause diseases.

A. C

B. I

bài tập chuyển danh từ số ít sang số nhiều

Đáp án bài tập danh từ số ít số nhiều

 1. A

Câu trên đúng vì story là danh từ đếm được, chuyển sang dạng số nhiều bằng cách đổi y thành i và thêm es

=> stories

 1. B

Câu trên sai vì furniture là danh từ không đếm được nên không thể có dạng số nhiều

=> không có furnitures

 1. B

Câu trên sai vì trong trường hợp này hair dùng để chỉ toàn bộ mái tóc nên không thể ở dạng số nhiều.

=> không thể dùng hairs

 1. B

Câu trên sai vì jewellery là danh từ không đếm được

=> không có jewelleries

 1. A

Câu trên đúng vì danh từ shoes ( đôi giày ) luôn luôn ở dạng số nhiều

 1. A

Câu trên đúng vì vegetable là danh từ có dạng số nhiều, chuyển sang dạng số nhiều bằng cách thêm s vào cuối danh từ

=> vegetables

 1. B

Câu trên sai vì litter ( rác rưởi ) là danh từ không đếm được

=> không có litters

 1. B

Câu trên sai vì pollution ( sự ô nhiễm ) là một danh từ không đếm được

=> không có pollutions

 1. B

Câu trên sai vì headache ( cơn đau đầu ) chỉ một loại bệnh và là danh từ không đếm được

=> không có headaches

 1. B

Câu trên sai vì progress ( quá trình ) là danh từ không đếm được nên không thể chuyển sang dạng số nhiều bằng cách thêm es

 1. A

Câu trên đúng vì các danh từ riêng là tên riêng của cá thể có thể được dùng ở dạng số nhiều.

The Smiths : gia đình Smith

 1. A

Câu trên đúng vì các danh từ riêng ( proper nouns) tận cùng bằng y chỉ cần thêm s

 1. A

Câu trên đúng vì tooth ( răng ) là danh từ đếm được bất quy tắc, khi đổi sang dạng số nhiều sẽ là teeth.

 1. A

Câu trên đúng vì factory ( nhà máy) là danh từ đếm được tận cùng bằng đuôi y, chuyển sang dạng số nhiều bằng cách đổi y thành i và thêm es

 1. B

Câu trên sai vì person ( người) là danh từ đếm được bất quy tắc, trong trường hợp này chúng ta có số nhiều của person là people chứ không phải persons

 1. A

Câu trên đúng vì bench ( ghế dài ) là danh từ đếm được tận cùng bằng ch, chuyển sang dạng số nhiều bằng cách thêm es

=> benches

 1. A

Câu trên đúng vì loaf ( ổ bánh mì ) là danh từ đếm được tận cùng bằng f, chuyển sang dạng số nhiều bằng cách đổi f thành ves

=> loaves

( Lưu ý: bread là danh từ không đếm được)

 1. A

Câu trên đúng vì mice là danh từ dạng số nhiều của mouse ( con chuột)

 1. A

Câu trên đúng vì sheep là danh từ không thay đổi khi ở dạng số nhiều

Một số danh từ khác cũng ở nhóm này : swine ( con lợn), grouse ( gà rừng), deer ( con nai), aircraft ( máy bay ), trout ( cá hồi), plaice ( cá bơn sao ), fish ( con cá ), craft ( tàu thuyền), squid ( mực ống ), carp ( cá chép).

 1. B

Câu trên sai vì bacterium ( vi khuẩn ) có dạng số nhiều đặc biệt theo quy tắc của tiếng Hy Lạp và Latin

=> số nhiều của bacterium là bacteria.

Trên đây là 20 câu bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết thuộc chủ điểm bài tập chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều. Các bạn hãy cố gắng học thuộc lý thuyết và thực hành luyện tập bằng những bài tập này để việc ôn luyện đạt được kết quả tốt nhất. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kỳ thi !

Xem thêm:

Tổng hợp kiến thức: Danh từ số nhiều bất quy tắc