Updated at: 18-04-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Tình cảm cha con nói riêng, tình cảm gia đình nói chung là tình cảm quý báu, mỗi người cần biết trân trọng, giữ gìn, phát huy.

Phân tích tình cảm cha con của ông Sáu và bé Thu:

– Có thể phân tích vấn đề theo hai nhân vật chính (ông Sáu và bé Thu).

– Cũng có thể phân tích theo hai tình huống truyện (Cuộc gặp gỡ sau 8 năm xa cách của hai cha con và sự kiện ông Sáu làm chiếc lược ngà ở khu căn cứ).

Bài học rút ra từ câu chuyện:

– Tình cảm cha con nói riêng, tình cảm gia đình nói chung là tình cảm quý báu, mỗi người cần biết trân trọng, giữ gìn, phát huy.

– Con người phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với các tình cảm cao quý đó.

– Đây cũng là truyền thống đạo lí của dân tộc, cần kế thừa và gìn giữ.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 11/2022!