Updated at: 28-04-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Đề bài

Câu hỏi (trang 119 VBT Ngữ văn 9, tập 1)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Ở cột nội dung chính, nếu là thơ thì nêu chủ đề bài thơ. Ở cột nghệ thuật các em chỉ nêu những nét chính, nổi bật về nghệ thuật của từng tác phẩm.

Lời giải chi tiết

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 02/2023!